18 Gru 2018

18 Gru 2018

PPK w praktyce II Edycja 25.01.2019, Warszawa

By:

                                                                                                         Uczestnicy o I edycji PPK w praktyce

25.01.2019, Piątek
09:00 Poranna Kawa
09:30 Słowo wstępu

09:45 Nasza emerytura vs aktualne wynagrodzenie. 
Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) nowa możliwość oszczędzania na emeryturę.
PPK – podstawa prawna.

11:30 Przerwa Kawowa

11:45 PPK – poszczególne etapy wdrożenia nowego procesu.
PPK – obowiązki i uprawnienia uczestników procesu.

13:30 Lunch

14:30 c.d. PPK – obowiązki i uprawnienia uczestników procesu.  
Istotne czynniki sukcesu wdrożenia PPK. 

15:30 Podsumowanie Spotkania
16:00 Wręczenie certyfikatów i zakończenie Spotkania

Współpracowaliśmy między innymi z….


Magdalena Miąsek 
Praktyk z wieloletnimdoświadczeniem zawodowym na stanowiskach menedżerskich w instytucjachfinansowych krajowych i międzynarodowych. Specjalizuje się w obszarze Human Resourcesw zakresie kształtowania polityki personalnej oraz świadczeń płacowych ipozapłacowych, zarządzania projektami HR wspierającymi biznes, planowania imonitorowania kosztów osobowych, szkoleniowych, rekrutacyjnych, rozwojowychoraz efektywności, zaangażowania i poziomu zatrudniania. 
Członek Klubu Compensation& Benefitsdziałającego przy Uczelni Łazarskiego w Warszawie. 
Wykładowca i współautoremprogramu Pierwszych w Polsce Podyplomowych Studiów Compensation& Benefits– Zarządzanie Wynagrodzeniami i Wynikami Pracy na Uczelni Łazarskiego wWarszawie.
Trenerka biznesu w zakresiezagadnień HR miękkiego i twardego. 
Absolwentka Wydziału NaukEkonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych zZarządzania Zasobami Ludzkimi

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia 15-minutowej ankiety, która pozwoli nam przygotować dla   Państwa inspirujący raport zawierający informacje pomocne w podjęciu decyzji na co zwrócić uwagę    oraz co wybrać i jak wdrożyć.
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

REGULAMIN ZGŁOSZENIA ON-LINE:

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszenia on-line na Spotkanie PracowniczyPlan Kapitałowy w praktyce II Edycja  –WARSZTAT które odbędzie się w dniu 25.01.2019 w Warszawie (dalej Spotkanie) organizowane przez Master. Business. Meetings. – M.B.M. Poland (dalej  M.B.M. Poland) oraz warunki uczestnictwa w Spotkaniu.

1.przyrejestracji i/lub rezerwacji do dnia 10.stycznia 2019 ·1396 PLN + 23% VAT.

2.przy rejestracji od dnia 11. stycznia2019 r. ·2396 PLN + 23% VAT.

3.Cena obejmuje: prelekcje, dostępne materiały do Spotkania, przerwy kawowe, lunch i opieka zespołu M.B.M.Poland podczas całego Spotkania.

4.Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszenia on-line na stronie https://mbmpoland.com/wyslij-zgloszenie/  Zgłaszającemu zostanie wysłana w ciągu 1 dniaroboczego wiadomość o potwierdzeniu rejestracji zgłoszenia. W przypadku braku wiadomości proszę o kontakt zgloszenia@mbmpoland.com

5.Faktura pro forma zostanie wysyłana w formie elektronicznej na adres Zgłaszającego lub na inny wskazany przez Zgłaszającego w ciągu 1 dnia roboczego po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

6.Osoba wypełniająca formularz zgłoszenia on-line w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z M.B.M. Poland 7.Prosimy o dokonanie wpłaty wciągu 7 dni od otrzymania Faktury pro forma, ale nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia Spotkania. W przypadku, gdy zgłaszający dokona rejestracji do dnia 10.stycznia2019r., jednak że nie dokona wpłaty pełnej kwoty z tytułu uczestnictwa do dnia18. stycznia 2019r. koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wówczas będzie wynosić 2396 PLN + 23% VAT.

8.Wpłaty należy dokonać na konto wskazane na Fakturze wysłane przez M.B.M. Poland, jako tytuł przelewu prosimy wpisać tytuł spotkania.

9.Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres M.B.M.Poland (ul. Stefana Batorego 29/81, 02-591 Warszawa, Master. Business.Meetings. – M.B.M. Poland)10.W przypadku rezygnacji do dnia 10.stycznia2019r. Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej wwysokości 650 PLN + 23% VAT za każde anulowane zgłoszenie. Po terminie 10.stycznia2019  Zgłaszający zobowiązany jest uiścićpełną kwotę za udział 2396 PLN + VAT.

11.W przypadku braku uczestnictwa w Spotkaniu oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w Spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.

12.Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w Spotkaniu.

13.W miejsce osoby Zgłoszonej do udziału w Spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.

14.M.B.M ma prawo odmówić rejestracji Zgłoszenia.

15.M.B.M. zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca odbycia Spotkania oraz do odwołania Spotkania.

16.Wysyłając zgłoszenie Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych osoby Zgłoszonej w bazie danych Master. Business. Meetings.oraz ich przetwarzanie dla potrzeb prowadzonej działalności oraz działań marketingowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa wzakresie ochrony danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b)rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), jak również art. 23 ust. 1pkt. 1) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość poprawiania/usunięciaich.

17.Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów inewsletterów wysyłanych przez Master. Business. Meetings.oraz partnerów Spotkania. 

Master.Business.Meetings – M.B.M Poland 
Tel. 22 24513 57  info@mbmpoland.com


ZGŁOŚ UDZIAŁ